Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Caro Minasian collection of Armenian material, ca. 1600-1968 Կարօ Մինասեան հայկական հաւաքածոյի ցուցակը, մօտ. 1600-1968
1632  
View entire collection guide What's This?
PDF (353.63 Kb) HTML
Search this collection
Collection Overview
 
Table of contents What's This?
Description
The Caro Minasian collection was acquired by the UCLA Charles E. Young University Research Library in 1968 from Isfahan born physician and collector, Dr. Caro Owen Minasian. The Collection consists of: Armenian manuscripts, among which is the noteworthy Armenian Gospel of Gladzor; Early Armenian printed books; Persian, Arabic, Ottoman Turkish and Urdu manuscripts which relate to Persian and Arabic lexicography, Persian literature and history, Shi’ite theology and jurisprudence, practical arts, philosophy, and logic; Persian calligraphy; artifacts and objects; and this collection which includes material relating to the Armenian community of Isfahan, Iran in the late 19th and early 20th centuries.

Ամփոփում - Քալիֆորնիայի Լոս Անջելըս մասնաճիւղի համալսարանը 1968 թուականին ձեռք է բերել Կարօ Մինասեանի հաւաքածոն: Դոկ. Մինասեանը Պարսկաստանի Սպահան քաղաքում բժիշկ էր եւ միեւնոյն ժամանակ նա արխիվային նիւթեր էր հաւաքում: Այս հաւաքածոն բաղկացած է՝ հայկական ձեռագրերից, որոնց մէջ է Գլաձորի հռչակաւոր Աւետարանը, վաղ շրջանի հայկական տպագիր գրքեր՝ պարսկերէն, արաբերէն, օսմանեան թրքերէն եւ ուրդու ձեռագրեր: Այս ձեռագրերի նիւթերը հետեւեալ են՝ պարսկերէն եւ արաբերէն լեզուաբանութիւն, պարսկերէն գրականութիւն եւ պատմութիւն, Շիա աստուածաբանութիւն եւ օրենսդրութիւն, արուեստ, փիլիսոփայութիւն, տրամաբանութիւն: Հաւաքածոն կազմուած է պարսկերէն ձերագրերի նմուշներից, զանազան առարկաներից եւ պատմական իրերից: Հայկական այս հաւաքածոն՝ որը հիմնականում Սպահանի հայկական գաղութի կենցաղի մասին է, բաղկացած է նամակներից որոնք նաեւ առեւտրի մասին են: Հաւաքածոն ուշագրաւ է իր հաշուեգրերով, նկարներով, տպագիր եւ ձեռագիր գրքերով, նամակածրարներով, բացիկներով եւ փաստաթղթերով, որոնք 17-րդ դարից մինչեւ 20-րդ դարի կէսերի ժամանակաշրջաններից են:
Background
The Caro Minasian Collection was acquired by the UCLA University Research Library in 1968. The late Professor Gustave von Grunebaum, director at the time of the Center for Near Eastern Studies, heard of the availability of Minasian Collection in 1966 and urged Narekatsi Chair of Armenian Studies, the late Dr. Avedis K. Sanjian, to contact Dr. Minasian and investigate the possibility of securing the collection. At a private meeting in London in 1967 between Dr. Avedis Sanjian and Dr. Minasian, Minasian was persuaded that the ideal repository for his collection would be the UCLA Research library. The majority of the funds for the collection were allocated by Chancellor Franklin D. Murphy, who was both convinced of the uniqueness of the collection and the importance of expanding the research resources of the university.
Extent
34 linear feet (47 boxes, 1 half box, 9 oversized flat boxes, 2 map folders)

Ծաւալը - 34 գծային ոտքեր (47 տուփ, 1 կէս-տուփ, 9 գերաչափ տափակ տուփ, 2 քարտէզի պարան)
Restrictions
Property rights to the physical object belong to the UC Regents. Literary rights, including copyright, are retained by the creators and their heirs. It is the responsibility of the researcher to determine who holds the copyright and pursue the copyright owner or his or her heir for permission to publish where The UC Regents do not hold the copyright.
Availability
COLLECTION STORED OFF-SITE AT SRLF: Open for research. All requests to access special collections materials must be made in advance through our electronic paging system using the request button located on this page.