Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
View entire collection guide What's This?
Search this collection
Collection Overview
 
Table of contents What's This?
Description
The Caro Minasian collection was acquired by the UCLA Charles E. Young University Research Library in 1968 from Isfahan born physician and collector, Dr. Caro Owen Minasian. The Collection consists of: Armenian manuscripts, among which is the noteworthy Armenian Gospel of Gladzor; Early Armenian printed books; Persian, Arabic, Ottoman Turkish and Urdu manuscripts which relate to Persian and Arabic lexicography, Persian literature and history, Shi'ite theology and jurisprudence, practical arts, philosophy, and logic; Persian calligraphy; artifacts and objects; and this collection which includes material relating to the Armenian community of Isfahan, Iran in the late 19th and early 20th centuries.
Background
The Caro Minasian Collection was acquired by the UCLA University Research Library in 1968. The late Professor Gustave von Grunebaum, director at the time of the Center for Near Eastern Studies, heard of the availability of Minasian Collection in 1966 and urged Narekatsi Chair of Armenian Studies, the late Dr. Avedis K. Sanjian, to contact Dr. Minasian and investigate the possibility of securing the collection. At a private meeting in London in 1967 between Dr. Avedis Sanjian and Dr. Minasian, Minasian was persuaded that the ideal repository for his collection would be the UCLA Research library. The majority of the funds for the collection were allocated by Chancellor Franklin D. Murphy, who was both convinced of the uniqueness of the collection and the importance of expanding the research resources of the university.Կարօ Մինասեան Հաւաքածոն ձեռք է բերուել Քալիֆորնիայի Լոս Անջելըս մասնաճիւղի համալսարանի Գրադարանը 1968 թուականին: 1966-ին, Պրոֆ. Գուստաւ ֆոն Գրունեբաումը, այն ժամանակուայ Միջին Արեւելքի բաժնի կենտրոնի ղեկավարն էր: Նա լսել էր, որ Մինասեան Հաւաքածոն ծախու է եւ քաջալերել էր Նարեկացի հայկական բաժնի ղեկավարին, Դոկ. Աւետիս Ք. Սանճեանին, որպէսզի Դոկ. Մինասեանի հետ կապուէր եւ տեղեկանար եթէ հաւաքածոն կարելի է ձեռք բերուել: 1967 թւականին առանձին հանդիպման ժամանակ Լոնդոնում Դոկ. Սանճեանը, Դոկ. Մինասեանին համոզեց որ ամենից յարմար տեղը հաւաքածոյի համար UCLA-ի հետազօտական գրադարանն է: Դրամական Ֆոնդի մեծ մասը յատկացուել է Դոկ. Ֆրանքլին Մըրֆի կողմից, որը հաւատացած էր, որ այս հաւաքածոն չափազանց իւրայատուկ է եւ կարեւոր է համալսարանի հետազօտական աղբիւրները ընդարձակելու համար:
Extent
34 Linear Feet (47 boxes, 1 half box, 9 oversize flat boxes, 2 map folders)

Ծաւալ: 34 ոտք (47 տուփ, 1 փոքր տուփ, 9 մեծ տափակ տուփ, 2 քարտեզի պարան)
Restrictions
Property rights to the objects belong to UCLA Library Special Collections. All other rights, including copyright, are retained by the creators and their heirs. It is the responsibility of the researcher to determine who holds the copyright and pursue the copyright owner or his or her heir for permission to publish where The UC Regents do not hold the copyright.
Availability
Open for research. All requests to access special collections materials must be made in advance using the request button located on this page.