Jump to Content

Collection Guide
Collection Title:
Collection Number:
Get Items:
Finding aid for the Chinese posters on COVID-19 3334
3334  
View entire collection guide What's This?
Search this collection
 
 
Table of contents What's This?

Oversize-folder 1

Zhong zhi cheng cheng kang ji yi qing : Wuhan jia you! Xiang yi xian kang ji yi qing de bai yi tian shi zhi jing 2020

Physical Description: 68 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448439
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Wuhan jia you! Xiang yi xian kang ji yi qing de bai yi tian shi zhi jing

Scope and Contents

This poster on blue background with graphic buildings. A medical staff in protective suit, eye visors and face mask holding a note with text "Wuhan jia you Zhongguo jia you" Text on the minddle of the poster "Wuhan jia you, nimen bing bu gu dan, Quanguo renmin he nimen zhan dou zai yi qi! Zhongguo jia you! Jian jue da ying xin xing bei yan yi qing fang kong ju ji zhan. Yi qing mian qian, bu kong huang, wei Wuhan jia you! ! Wei zu guo qi fu! Zhan yi bi sheng!" Text on the bottom of the poster "Tong zhou gong ji gong du nan guan."
Oversize-folder 1

Zhi ze suo zai yi bu rong ci : yi qi da ying yi qing fang kong zhan!! 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448447
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Yi qi da ying yi qing fang kong zhan!!

Scope and Contents

This poster on red background and showing medical staff in protective suits, medical masks and eye visors
Oversize-folder 1

Bu xin yao bu chuan yao : Wuhan jia you Zhongguo jia you. Women yi qi gong ke shi jian 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448454
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Wuhan jia you Zhongguo jia you. Women yi qi gong ke shi jian; English title: No rumors, no yao

Scope and Contents

The upper half of the poster showing four medical staff in protective suits, medical masks and eye visors. A picture of a medical mask on lower left corner. A red seal "Yao yan" stamped on the poster. Slogan on the poster "Kang ji xin xing bing du cong ni cong wo zuo qi".
Oversize-folder 1

Zhi jing ying xiong : zhai zai jia li hao hao dai zhu 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448462
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Zhai zai jia li hao hao dai zhu

Scope and Contents

This poster in different tones of blue color. The poster showing the back of a uniformed medical staff. Slogan on the poster "Zhong zhi cheng cheng Kang zhan yi qing". Under the title: "Jiu shi dui tamen zui hao de zhi chi Ni suo wei de wu liao de "Jia" zheng shi tamen xiang hui que hui bu qu de di fang."
Oversize-folder 1

Zhong zhi cheng cheng zhan sheng yi qing 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448470
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

The upper half of the poster in blue and lower half with China national flag as background. Four medical staff in protective suits, medical masks, eye visors, gloves and two of them with a thumbs-up. Slogans on the poster "Zhong zhi cheng cheng Kang ji yi qing" "Zhan yi bi sheng Zhongguo bi sheng".
Oversize-folder 1

Yi qing wu qing ren you qing : zhi jing jian zhu zhe 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448488
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Zhi jing jian zhu zhe

Scope and Contents

This poster in different tones of light blue and with graphic buildings as background. The poster showing the silhouette of five construction workers in different postures. A slogan on the bottom of the poster "Yuan ji bing yuan li ren shi yuan ren men ping'an xing fu."
Oversize-folder 1

Zhi jing huan wei gong : yi qun ping fan de cheng shi shou wei zhe 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448496
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Yi qun ping fan de cheng shi shou wei zhe

Scope and Contents

This poster showing the silhouette of sanitation worker sweeping the street. A slogan on the poster "Kang ji yi qing shou wei cheng shi jia you Wuhan jia you Zhongguo" "Zhi jing -- zui mei huan wei gong."
Oversize-folder 1

Wuhan jia you! : zhi jing suo you you gong xian de ren 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448504
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Zhi jing suo you you gong xian de ren

Scope and Contents

This poster depicting a person drawing a poster with people of different occupations putting their hands together. Text in English "Pay homage to the RETROGR"
Oversize-folder 1

Qi xin xie li gong zhan yi qing 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448512
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

This poster showing hands with gloves forming a circle as symbol of unity. A slogan on the poster "Zhongguo jia you zhan yi bi sheng" "Zhan yi bi sheng Zhongguo jia you" "Wan zhong yi xin zhong zhi cheng cheng" "Jian jue da ying yi qing fang kong ju ji zhan" " Tong zhou gong jie gong du nan guan" "Yi fang you nan ba fang zhi yuan."
Oversize-folder 1

Yi qing hai zai qie wu da yi 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448520
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

This poster on red background and a medical mask in center with title and text "You xin xin ≠ neng da yi". Text on the bottom of the poster "Zhongguo jia you women yi qi gong ke shi jian."
Oversize-folder 1

Zhu li quan qiu gong tong kang yi : wo men yi qi gong ke shi jian 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448538
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Women yi qi gong ke shi jian

Scope and Contents

This poster in red with a heart shape as background and showing two fists bumping together. Text on the poster You xin xin ≠ neng da yi."
Oversize-folder 1

Kang yi zhong jiang qu de sheng li : zhi jing fen dou zai yi xian de yi wu gong zuo zhe 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448546
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Zhi jing fen dou zai yi xian de yi wu gong zuo zhe

Scope and Contents

This poster showing the title "Kang yi" in red on white background. Text in English "Thank you for the help of doctor, workers, and so on"
Oversize-folder 1

Yi qing yuan zhu = Epidemic assistance 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448553
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Epidemic assistance

Scope and Contents

This poster in blue with a 3D heart shape in the center of the poster. Text on the bottom of poster "Zhu li quan qiu Guojia women yi qi gong ke shi jian."
Oversize-folder 1

Zhi jing ni xing zhe : xiang yi hu gong zuo zhe zhi jing 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448561
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Xiang yi hu gong zuo zhe zhi jing

Scope and Contents

This poster on red background and a medical staff in uniform and cap wearing surgical mask on the upper half of the poster. In the lower half of the poster showing the silhouette of medical staff walking towards the sun. A slogan on the poster "Zhong zhi cheng cheng kang ji yi qing." Text on the middle of the poster "Jing wei zi ran shou hu sheng ming xiang zhan dou zai di yi xian de "Zhan yi zhan shi" zhi yi zai chong gao de jing yi! pan wang nimen zao ri gui lai!"
Oversize-folder 1

Yi qing hai zai kou zhao wu zhai : jian chi dao zui hou yi ke 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448579
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Jian chi dao zui hou yi ke

Scope and Contents

The poster on green background. People holding up the China map and a heart shape of China national flag in the middle of the map. A picture of a face mask showing on the top of the poster. A slogan on the poster "Zhong zhi cheng cheng kang ji yi qing."
Oversize-folder 1

Zhi jing ying xiong : Gan'en you ni! Ni xing ying xiong 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448587
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Gan'en you ni! Ni xing ying xiong

Scope and Contents

This poster showing a patient in a medical mask and a medical staff in protective suit, eye visors and medical mask standing together with a thumbs-up. They both holding a bunch of flowers. Text on the bottom of the poster "Zhao zhi lai, lai zhi zhan, zhan zhi sheng, yi qing jiu shi ming ling, sheng ming zhong yu tai shan, ren min jian kang zhi shang." "Wo men quan li yi fu, ke xue gong jian, bu huo quan sheng, jue bu xia zhai chang. "Wan zhong yi xin, zhong zhi cheng cheng, tong zhou gong jie, gong ke shi jian" "Wei ren min jian kang er feng xian."
Oversize-folder 2

Shan chuan yi yu feng yue tong tian 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448595
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

This poster showing two hands holding a red heart shape in the palms on red background. A slogan on the poster "Zhongguo zhu li Quan qiu zhan yi".
Oversize-folder 2

"Xie xie ni" wei Hubei pin guo ming 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448603
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

This poster showing the close-up of medical staff with eye visors, medical mask and gloves. Slogans in orange on the bottom of the poster "Jing wei zi ran shou hu sheng ming" bi sheng "zhi jing ying xiong yi lu ping'an". Englis text on the poster "To the "anti-epidemic fighters" fighting in the front line. With the highest respiect! I look forward to your early return! Text on the right of the poster "Yuan e yi hu ren yuan kai qi fen pi che li zhi jing ying xiong, yi lu ping an" "Zhi jing mo mo fu chu de nimen, Nimen xin ku le!"
Oversize-folder 2

Wuhan si yue deng ni lai : Wuhan su xing ji = The April days of the earth 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448611
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Deng ni lai : Wuhan su xing ji

Scope and Contents

This poster on pink flower trees background in Spring season. A young girl riding bicycle with smiling face. There is a face mask on the ground.
Oversize-folder 2

Chun nuan hua kai yi qing tui san = Spring blossoms unity is strength 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448629
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Spring blossoms unity is strength

Scope and Contents

This poster showing the close-up of a side female doctor in medical mask, cap and eye visors. There are cherry blossom trees around her.
Oversize-folder 2

Jia you Wuhan = Wuhan come on 2020

Physical Description: 68 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448637
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Wuhan jia you

Scope and Contents

A doctor and a nurse with tools in hands making surgery in operation room. Slogans on the poster text on the middle up side of the poster "Yi qing shi kao yan, dang yuan shi hao han." Kang ji fei yan "Yu sheng ming sai pao, bao ren min an quan" "Zhong zhi cheng cheng kang zhan yi qing" "Qin xi shou -- qin xiao du -- shao chu men" Text on the left up side of the poster "Zai yi qing zhong jian shou chu xin zai fang kong zhong dan dang shi ming .. Wuhan jia you." Text on the bottom of the poster "Qiang bao lei, zuo xian feng, dang biao shuai, jian jue da ying yi qing fang kong zhe chang ying zhang!" Text on the right bottom side of the poster "Jian ding xin xin, tong zhou gong ji, ke xue fang zhi, jing zhun shi ce."
Oversize-folder 2

Wuhan su xing : yi qing san jin chun nuan hua kai 2020

Physical Description: 69 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448645
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

This poster depicting three smiling female doctors in uniform, medicat masks and gloves with fists up and many colorful flowers around them. Text on the middle of the poster "Kang ju xin xing guan zhuang bing du zhong zhi cheng cheng wan zhong yi xin."
Oversize-folder 2

Gong kang yi qing : tong zhou gong ji gong du nan guan 2020

Physical Description: 66 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448652
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

A medical staff in protective suit, eye visors, face shield and medical mask standing together with a boy and a girl in medical mask. A medical mask against Covid19 cells in front of them.
Oversize-folder 2

Wu yi lao dong zhi jing ying xiong : xiang yi qing jian shou zhi wei lao dong ren yuan zhi jing... 2020

Physical Description: 66 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448660
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Xiang yi qing jian shou zhi wei lao dong ren yuan zhi jing...

Scope and Contents

This posters showing group of workers using face masks for covid19 including policeman, security guard and food delivery person. Text on the left up side of the poster "Zhi jing zhan yi ying xiong" Text on the middle of the poster "Zhi'an `an quan bao wei' wai mai `wu jie chu pei song'." Text on the bottom of the poster "Nimen xin ku le! `Lao dong guan grong gan'en you ni'`Zhongguo jia you. Shi jie jia you' shao chu men / dai kou zhao / bu ju ji / duo tong feng / qin xi shou."
Oversize-folder 2

Wu yi lao dong jie zhi jing fang yi ren yuan 2020

Physical Description: 66 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448678
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: English title on top of poster: Internatioal labor day

Scope and Contents

This poster showing a worker in white protective suit and face shield spraying disinfectant. Text on the right of the poster "Xiang zhan dou zai kang ji yi qing yi xian de yi wu gong zuo zhe he she hui ge jie ren shi zhi jing".
Oversize-folder 2

Wuhan su xing : jing li han dong ying lai chun tian = Go through the Winter and welcome the Spring 2020

Physical Description: 66 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448686
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Jing li han dong ying lai chun tian; Go through the Winter and welcome the Spring

Scope and Contents

This poster showing a drawing of a pagoda with pink trees in the foreground. Text on the left up side of the poster. "Chun nuan hua kai, yi qing tui san". Text on the right up side of the poster "Ceng jin en xia zan ting jian, bao hu women de jian kang yu you xu de sheng huo; xian zai chong qi, rang women zai ci yu jian Wuhan mei li."
Oversize-folder 2

Wuhan su xing deng dai chong qi = Our Wuhan is waking up 2020

Physical Description: 66 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448694
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Our Wuhan is waking up

Scope and Contents

This poster showing the Wuhan iconic Yellow Crane Tower with modern graphic buildings behind. Text in the upper left corner of the poster "Ku mu feng chun" (Spring comes when the trees are dead) "Deng dai chong qi Women de Wuhan zheng zai su xing" Wuhan jia you! Text on the right side of the poster "Rang wo men jing dai chun nuan hua kai, zhai xia kou zhao, jin qing yong bao." Text on the middle of the poster "Dang luo jia ying hua sheng fang, na ge Women pin jin quan li shou hu de Wuhan, zheng zai jian jian su xing. Wuhan jia you, women deng zhe yong bao ni."
Oversize-folder 2

Yu fang xin xing guan zhuang bing du zhong zhi cheng cheng kang ji yi qing 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448702
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

The lower left of the poster showing father giving his son piggyback ride and a little girl holding her mother's hand, they haven't worn face masks. A smiling male doctor in uniform and medical mask in the lower right of the poster. They are standing on the grassland with graphic buildings as background. Text on the middle of the poster ""Yi qing jiu shi ming ling fang kong jiu shi ze ren" "Jian jue da ying yi qing fang kong zu ji zhan".
Oversize-folder 2

Kang zhan yi qing Zhongguo bi sheng 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448710
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

This poster on red background. There is a hand holding a ribbon with text "Jia you Wuhan" A slogan on the bottom of the poster "Kang zhan yi qing Zhongguo jia you Wuhan jia you" "Wuhan jia you zhong zhi cheng cheng".
Oversize-folder 2

Bai du tui san : Wuhan jia you tian you Zhonghua 2020

Physical Description: 66 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448728
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Wuhan jia you tian you Zhonghua

Scope and Contents

This poster depicting a medical staff in protective suit, medical mask and eye visors using a big syringe and a knife to fight against COVID-19
Oversize-folder 2

Zhi jing ying xiong : kang yi nan guan wo men yi qi du guo 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448736
Language of Material: Chinese.

Scope and Contents

Poster showing four medical staff in uniform and surgical mask holding hands together and one of them with a thumbs-up. Text on the bottom of the poster "Zhong zhi cheng cheng kang ji yi qing". "Kang ji yi qing, zhe chang mei you xiao yan de te shu zhan dou, zheng zai jin ru gong jian jie duan. Bai yi ni xing de yi hu ren yuan shi fen zhan zai "qian xian" de zui mei ni xing zhe, Tamen yong yi qiang gu yong quan shi zhe yi zhe de zhi jian dao yi." Text on the top left of the poster "Kang ji yi qing zui mei ni xing zhe" Text on the top right of the poster "Gan xie nimen ni men dou shi Guojia de en ren yuan nimen ping'an gui lai" (Thank you for you are all countries benefactor may you safe return) "Zhi jing yi hu ren yuan" (Salute Heroes).
Oversize-folder 2

Zhi jing ying xiong : Xiang zhan dou zai di 1 xian de "Kang yi zhan shi". Zhan yi bi xing! Zhi yi zui chong gao de jing yi! Pan wang nimen zao ri gui lai! 2020

Physical Description: 74 x 50 cm
Physical Description: Barcode: 31275060448744
Language of Material: Chinese.

General

Alternate title: Xiang zhan dou zai di 1 xian de "Kang yi zhan shi". Zhan yi bi xing! Zhi yi zui chong gao de jing yi! Pan wang nimen zao ri gui lai!

Scope and Contents

This poster on red background with fire flames on the lower half. Three medical staff back-to-back in protective suits, eye visors, face shields and face masks. Slogans on the poster "Zhong zhi cheng cheng Kang ji yi qing" "Jing wei zi ran shou hu sheng ming".